UE

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA REXEL S.C. SŁAWOMIR JAŚKOWIAK ANETA JAŚKOWIAK
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FPUH REXEL s.c. Sławomir Jaśkowiak Aneta Jaśkowiak dzięki wdrożeniu innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej.”

Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w skali świata przez okres nie dłuższy niż 5 lat oraz stosowanych w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia–1 etat, wprowadzenie innowacji produktowej–2 szt., wprowadzenie innowacji procesowych – 1 szt., wprowadzenie innowacji nietechnologicznych – 1 szt., wdrożenie do oferty udoskonalonych produktów – 5 szt., zakup środka trwałego – 1szt.

Wartość projektu: 3 424 320,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 974 400,00 PLN


Zapytanie ofertoweInformacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany w pkt. I Dane Zamawiającego adres lub na adres e-mailowy : anna.libera@rexelpoland.com

W przypadku chęci złożenia oferty osobiście, ofertę należy dostarczyć zamkniętą w kopercie w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8.00 – 16.00. Oferent, który złoży ofertę osobiście w sekretariacie, otrzyma potwierdzenie wpływu oferty z adnotacją o dacie i godzinie wpływu oferty.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.libera@rexelpoland.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ANNA LIBERA

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48618580291

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: PaczkowoOpis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, montaż oraz wdrożenie do realizowanych przez Wnioskodawcę procesów produkcji, nowego środka trwałego w postaci wycinarki laserowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna. W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie rozruch maszyny i testy pracy maszyny z wykorzystaniem surowców pochodzenia drzewnego, oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz konserwacji maszyny.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert upływa z końcem dnia 18.10.2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji zamówienia: Najpóźniej do 15.09.2020 r.

ZałącznikiOcena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się poniższymi kryteriami:

1. 70 % - cena netto (maksymalnie 70 punktów). Oferta najtańsza uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Ilość punktów pozostałych ofert liczona będzie według następującego wzoru:

C = (Cn/Cb) × 70.

gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za kryterium ceny

Cn = cena netto najtańszej oferty (PLN)

Cb= cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. 30% - okres gwarancji (maksymalnie 30 punktów): Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy, maksymalny okres gwarancji to 24 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy będą podlegać odrzuceniu. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy oferent otrzyma 20 punktów. Oferent może zaproponować dłuższy okresu gwarancji niż maksymalny – 24 miesięcy, jednak w takim przypadku Zamawiający przyjmuje do obliczeń 24 miesięcy. Oferenci oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 12 do 24 miesięcy. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że sprzęt nie podlega gwarancji i ofertę odrzuci.

Ilość punktów ofert liczona będzie według następującego wzoru:

G = (Bo/No) × 30,

gdzie:

G – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za kryterium gwarancji

Bo – długość okresu gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach),

No – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w złożonych ofertach (w miesiącach).

W trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne i konserwacje z częstotliwością wymaganą przez producenta. Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne, materiały potrzebne do ich wykonania) pokrywa Wykonawca.

Ostateczna ilość uzyskanych punktów ( ocena końcowa ) przez ofertę liczona będzie według wzoru :

W = C + G

gdzie:

W – łączna ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za wszystkie kryteria (ocena końcowa),

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena,

G – przyznane punkty w ramach kryterium gwarancja

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, przy czym wynik zostanie określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

F.P.U.H. REXEL S.C. S. JAŚKOWIAK, A. JAŚKOWIAK

Adres

Radziwoja 11

61-057 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48 61 8768946

NIP

7822075401

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FPUH REXEL s.c. Sławomir Jaśkowiak Aneta Jaśkowiak dzięki wdrożeniu innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0083/18-00


UE

F.P.U.H. REXEL s.c. S. Jaśkowiak, A. Jaśkowiak
Ul. Radziwoja 11
61-057 Poznań
NIP: 782 207 54 01
Poznań, dnia 22.10.2019 r.Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr. 1 z dnia 16.09.2019W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej, związanej z realizacją projekt pt.: „ Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FPUH REXEL s.c. Sławomir Jaśkowiak Aneta Jaśkowiak dzięki wdrożeniu innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej”, w ramach Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; zawiadamiam o wynikach postępowania.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 1 z dnia 16.09.2019 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o.

Zdebradska 96, 251 01 Ricany – Jazlovice,

Republika Czeska

NIP : CZ 271 21 453

Kwota ofertowa: 640 000,00 EUR netto [ 2 737 600,00 PLN netto ]Oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.


UE

15.05.2020

REXEL zwiększa możliwości produkcyjne dzięki nowej obrabiarce laserowej MAZAK

W związku z dynamicznym rozwojem, firma REXEL zakupiła wysokiej klasy wycinarkę laserową firmy Yamazaki MAZAK SPACE GEAR 510 Mk II.

Dzięki sześciu sterowanym osiom, maszyna ta cechuje się niebywałą elastycznością, co pozwoliło jej na uzyskanie miana DONE IN ONE.

W wolnym tłumaczeniu znaczy to, że na obrabiarce tej można wykonać praktycznie każdą część, o ile część ta przewidziana jest do obróbki laserowej.

Wobec tego można na niej wytworzyć elementy z blach z jednoczesnym ukosowaniem krawędzi czy elementy przestrzenne (np. cięcie w wytłoczkach).

Ponadto urządzenie wyposażone jest w uchwyt obróbkowy, który daje możliwość cięcia kształtowników.15.05.2020

REXEL udoskonalił produkty (5 szt.) o zoptymalizowanej konstrukcji oraz zmniejszonym koszcie wytworzenia:

1. Nóż taśmowy R1000, R1250, R1150, R750, R500(F),

2. Prasa do tapicerowania krzeseł (PDK-1),

3. Stelaż maszyny szwalniczej (Podstawa przemysłowych maszyn do szycia) model: REX-1/HD (Wzór wspólnotowy nr 004362093-0001 z dnia 19.09.2017), REX-2/HD, REX-3 HD,

4. Stół tapicerski (ST-3; wzór użytkowy nr W.117375, patent nr P.383169), ST-3/BR/HD/PE/R/MINI,

5. Stół do cięcia rolet (UK-2, UK-2 ECO, US-1, US-2).15.05.2020

REXEL wprowadził innowacje produktowe (2 szt.):

Zautomatyzowany modułowy robot apteczny do magazynowania oraz wydawania leków, wyposażony w unikalne w skali świata rozwiązania techniczne oraz prasa modułowa do tapicerowania, zwłaszcza siedzisk meblowych.