Dostawa zamówionych towarów:

        1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego.
        2. Dostawa towaru w formie wysyłkowej  odbywa się na koszt Kupującego. Koszty przesyłek określone są w opublikowanych w Sklepie w zakładce „Opcje wysyłki i koszty
        dostawy”.
        3. Ostateczny koszt zamówienia zawierający cenę towaru oraz koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
        4. Termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 7 dni od dnia przekazania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
        5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Klient ma
        prawo według własnego wyboru zrezygnować wtedy z zamówienia, albo wyrazić zgodę na jego realizację w późniejszym terminie, powiadamiając Sprzedającego o tym za
        pomocą poczty elektronicznej.
        6. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze przesyłki w obecności dostawcy czy jej opakowanie nie jest uszkodzone, lub nie zostało otwarte w trakcie transportu,
        a także sprawdzić zawartość przesyłki w celu potwierdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada treści zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku
        stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół oraz skontaktować
        się niezwłocznie ze Sprzedającym.
        7. Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą towaru
        przechodzą na Kupującego. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia w siedzibie firmy w Poznaniu przy ulicy
        Radowita 17 w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.