§ 1
Postanowienia wstępne
1. Rexel to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.rexel.com.pl, prowadzonego przez Dariusz Jaśkowiak i Michał Jaśkowiak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPUH Rexel bis s.c. Dariusz Jaśkowiak, Michał Jaśkowiak mającą siedzibę w Poznaniu na ul. Radowita 17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7821005580, REGON 630275723
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą PPUH Rexel bis s.c. Dariusz Jaśkowiak, Michał Jaśkowiak, mającą siedzibę w Poznaniu na ul. Radowita 17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP 7821005580, REGON 630275723
3. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.rexel.com.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Polityka prywatności – dokument stanowiący o Ochronie Danych Osobowych w serwisie www.rexel.com.pl. Dokument dostępny jest na stronie internetowej serwisu.
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Radowita 17, 61-063 Poznań
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@rexel.com.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 87 68 306
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 d0 17:00 a także w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00

§ 4
Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Rexel oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej;
- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, który do Kupującego jest dostarczony wraz z towarem lub wysyłany pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest ustanowienie własnego loginu i hasła do konta a także podanie następujących danych:
- imię i nazwisko Kupującego,
- adresu e-mail Kupującego,
- adresu Kupującego oraz adresu dostawy jeśli jest inny niż adres Kupującego,
- numeru telefonu kontaktowego,
- w przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest również podania numeru NIP i nazwy firmy w przypadku chęci otrzymania faktury
VAT.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Założenie Konta w Sklepie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Rexel danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.
4. Założenie Konta w Sklepie oraz logowanie się do niego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Dokładny koszt wysyłki zależny jest od wagi i formy wysyłki.
2. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy
3. W przypadku, gdy wybranym sposobem dostawy jest przesyłka kurierska Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać
protokół uszkodzenia.
5. Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
6. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
- Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym
- Płatność za pobraniem
- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy na podstawie faktury proforma
- Płatności elektroniczne  za pomocą systemu Przelewy24.
7. Więcej szczegółowych informacji na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Kupującego:
- płatności przelewem lub płatności elektronicznych Przelewy24, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty z chwilą złożenia zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
- płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
- płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym towaru, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kupującego liczy się w następujący sposób:
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne Przelewy24  lub kartą płatniczą - od dnia wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.
8. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
9. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
- W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych Przelewy24- od dnia wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Dostawa Towarów odbywa się na terenie całego świata
11. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia jeżeli termin jego realizacji wykracza poza określony na stronach Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W tym przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym terminie dostawy.
13. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie firmy jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta jednym ze sposobów podanych w ust. 5 Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
- W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
- Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
- Warunkiem zwrotu Towaru jest nieuszkodzone oryginalne opakowanie. W przeciwnym przypadku Sprzedający ma prawo potrącić do 30 % wartości towaru na poczet zakupu opakowania oraz kosztów z tym związanych. Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Konsument.
- Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego Towaru a także bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania nieuszkodzonego Towaru, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Wszelkie informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania a także udostępniania Danych osobowych przez firmę Rexel zawarte zostały w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.rexel.com.pl.
2. W przypadku wątpliwości odnośnie któregokolwiek zapisu w Polityce prywatności należy skontaktować się z Administratorem Danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@rexel.com.pl.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupujących z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kliknij w poniższy link i pobierz regulamin sklepu internetowego Rexel

http://rexelcombx.cluster026.hosting.ovh.net/img/cms/regulamin-rexel.pdf

Kliknij w poniższy link i pobierz wzór odstąpienia od umowy