UE

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA REXEL S.C. SŁAWOMIR JAŚKOWIAK ANETA JAŚKOWIAK 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FPUH REXEL s.c. Sławomir Jaśkowiak Aneta Jaśkowiak dzięki wdrożeniu innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej.”

Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w skali świata przez okres nie dłuższy niż 5 lat oraz stosowanych w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Planowane efekty: wzrost zatrudnienia–1 etat, wprowadzenie innowacji produktowej–2 szt., wprowadzenie innowacji procesowych – 1 szt., wprowadzenie innowacji nietechnologicznych – 1 szt., wdrożenie do oferty udoskonalonych produktów – 5 szt., zakup środka trwałego – 1szt.

Wartość projektu: 3 424 320,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 974 400,00 PLN


Zapytanie ofertoweInformacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany w pkt. I Dane Zamawiającego adres lub na adres e-mailowy : anna.libera@rexelpoland.com

W przypadku chęci złożenia oferty osobiście, ofertę należy dostarczyć zamkniętą w kopercie w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8.00 – 16.00. Oferent, który złoży ofertę osobiście w sekretariacie, otrzyma potwierdzenie wpływu oferty z adnotacją o dacie i godzinie wpływu oferty.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.libera@rexelpoland.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ANNA LIBERA

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48618580291

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: PaczkowoOpis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, montaż oraz wdrożenie do realizowanych przez Wnioskodawcę procesów produkcji, nowego środka trwałego w postaci wycinarki laserowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna. W ramach zamówienia przeprowadzony zostanie rozruch maszyny i testy pracy maszyny z wykorzystaniem surowców pochodzenia drzewnego, oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz konserwacji maszyny.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert upływa z końcem dnia 18.10.2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Termin realizacji zamówienia: Najpóźniej do 15.09.2020 r.

ZałącznikiOcena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się poniższymi kryteriami:

1. 70 % - cena netto (maksymalnie 70 punktów). Oferta najtańsza uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Ilość punktów pozostałych ofert liczona będzie według następującego wzoru:

C = (Cn/Cb) × 70.

gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za kryterium ceny

Cn = cena netto najtańszej oferty (PLN)

Cb= cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. 30% - okres gwarancji (maksymalnie 30 punktów): Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy, maksymalny okres gwarancji to 24 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy będą podlegać odrzuceniu. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy oferent otrzyma 20 punktów. Oferent może zaproponować dłuższy okresu gwarancji niż maksymalny – 24 miesięcy, jednak w takim przypadku Zamawiający przyjmuje do obliczeń 24 miesięcy. Oferenci oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 12 do 24 miesięcy. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmuje, że sprzęt nie podlega gwarancji i ofertę odrzuci.

Ilość punktów ofert liczona będzie według następującego wzoru:

G = (Bo/No) × 30,

gdzie:

G – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za kryterium gwarancji

Bo – długość okresu gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach),

No – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w złożonych ofertach (w miesiącach).

W trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne i konserwacje z częstotliwością wymaganą przez producenta. Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne, materiały potrzebne do ich wykonania) pokrywa Wykonawca.

Ostateczna ilość uzyskanych punktów ( ocena końcowa ) przez ofertę liczona będzie według wzoru :

W = C + G

gdzie:

W – łączna ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za wszystkie kryteria (ocena końcowa),

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena,

G – przyznane punkty w ramach kryterium gwarancja

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, przy czym wynik zostanie określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

F.P.U.H. REXEL S.C. S. JAŚKOWIAK, A. JAŚKOWIAK

Adres

Radziwoja 11

61-057 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48 61 8768946

NIP

7822075401

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FPUH REXEL s.c. Sławomir Jaśkowiak Aneta Jaśkowiak dzięki wdrożeniu innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0083/18-00


Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr. 1 z dnia 16.09.2019W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej, związanej z realizacją projekt pt.: „ Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FPUH REXEL s.c. Sławomir Jaśkowiak Aneta Jaśkowiak dzięki wdrożeniu innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej”, w ramach Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 1 z dnia 16.09.2019 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE s.r.o.

Zdebradska 96, 251 01 Ricany – Jazlovice,

Republika Czeska

NIP : CZ 271 21 453

Kwota ofertowa: 640 000,00 EUR netto [ 2 737 600,00 PLN netto ]

Oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.