Dostawa zamówionych towarów:

1.      Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego.

2.      Dostawa towaru w formie wysyłkowej  odbywa się na koszt Kupującego. Koszty przesyłek określone są w opublikowanych w Sklepie w zakładce „Opcje wysyłki i koszty dostawy”.

3.      Ostateczny koszt zamówienia zawierający cenę towaru oraz koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

4.      Termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 7 dni od dnia przekazania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5.      W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Klient ma prawo według własnego wyboru zrezygnować wtedy z zamówienia, albo wyrazić zgodę na jego realizację w późniejszym terminie, powiadamiając Sprzedającego o tym za pomocą poczty elektronicznej.

6.      Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze przesyłki w obecności dostawcy czy jej opakowanie nie jest uszkodzone, lub nie zostało otwarte w trakcie transportu, a także sprawdzić zawartość przesyłki w celu potwierdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada treści zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.

7.      Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą towaru przechodzą na Kupującego

8.      Odbiór osobisty towaru jest możliwy w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia w siedzibie firmy w Poznaniu przy ulicy Radowita 17 w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.